دسته بندی موضوعات ساختمانی یزد

خاک مسلح در یزد

مسلح کردن خاک
موردی وجود ندارد!